Zeolite-encaged mononuclear copper centers catalyze CO2 selective hydrogenation to methanol
Yuchao Chai#, Bin Qin#, Bonan Li, Weili Dai, Guangjun Wu, Naijia Guan, Landong Li*

National Science Review, 2023, in press                                >> Link

Efficient Heterogeneous Hydroformylation over Zeolite-Encaged Isolated Rhodium Ions
Weixiang Shang†, Bin Qin†, Mingyang Gao, Xuetao Qin, Yuchao Chai, Guangjun Wu, Naijia Guan, Ding Ma and Landong Li*

CCS Chemistry, 2023, 5: in press                                >> Link

Zeolite-encaged palladium catalysts for heterogeneous Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Mingyang Gao, Jiamin Wang, Weixiang Shang, Yuchao Chai, Weili Dai, Guangjun Wu, Naijia Guan, Landong Li*

Catalysis Today, 2023, 410: 237-246                                >> Link